ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 295 303 47 1,141 1,188 23 1,130 1,153 12 719 731 6 186 192 1,144 24 1,168 96 4,615 24 4,735
บริหารธุรกิจ 6 230 236 25 761 786 9 713 722 4 396 400 1 101 102 785 24 809 45 2,986 24 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 6 6 23 23 9 9 4 4 1 1 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 17 17 68 68 47 47 29 29 10 10 69 69 240 240
บธ.บ.การจัดการ 74 74 222 222 189 189 96 96 18 18 218 218 817 817
บธ.บ.การตลาด 48 48 162 162 196 196 157 157 41 41 255 255 859 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 13 13 101 101 144 144 77 77 19 19 92 92 446 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 78 78 208 208 137 137 37 37 13 13 151 151 624 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 2 45 47 22 249 271 14 268 282 8 174 182 5 42 47 210 210 51 988 1,039
ปวส.การบัญชี 2 2 22 22 14 14 8 8 5 5 51 51
บช.บ.การบัญชี 45 45 249 249 268 268 174 174 42 42 210 210 988 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 20 20 131 131 149 149 149 149 43 43 134 134 626 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 19 19 101 101 101 101 93 93 26 26 70 70 410 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 30 30 48 48 56 56 17 17 64 64 216 216
รวมทั้งหมด 8 295 303 47 1,141 1,188 23 1,130 1,153 12 719 731 6 186 192 1,144 24 1,168 96 4,615 24 4,735