ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 31 31 165 165 196 196 120 120 54 54 179 179 745 745
บริหารธุรกิจ 27 27 107 107 102 102 61 61 14 14 89 89 400 400
บธ.บ.การจัดการ 13 13 60 60 59 59 23 23 5 5 44 44 204 204
บธ.บ.การตลาด 4 4 14 14 11 11 13 13 1 1 20 20 63 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 10 33 33 32 32 25 25 8 8 25 25 133 133
บัญชี 4 4 50 50 81 81 39 39 24 24 77 77 275 275
บช.บ.การบัญชี 4 4 50 50 81 81 39 39 24 24 77 77 275 275
ศิลปศาสตร์ 8 8 13 13 20 20 16 16 13 13 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 8 13 13 20 20 16 16 13 13 70 70
รวมทั้งหมด 31 31 165 165 196 196 120 120 54 54 179 179 745 745