ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 13 6 19 39 34 73 19 38 57 9 11 20 5 3 8 33 33 118 92 210
วิศวกรรมเครื่องกล 13 3 16 31 19 50 7 22 29 3 3 1 1 23 23 74 48 122
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 31 31 7 7 23 23 74 74
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 19 19 22 22 3 3 1 1 48 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 8 11 19 12 11 23 9 6 15 5 2 7 10 10 44 33 77
ปวส.ไฟฟ้า 8 8 12 12 9 9 5 5 10 10 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 3 3 11 11 11 11 6 6 2 2 33 33
วิศวกรรมอุตสาหการ 4 4 5 5 2 2 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 4 5 5 2 2 11 11
รวมทั้งหมด 13 6 19 39 34 73 19 38 57 9 11 20 5 3 8 33 33 118 92 210