ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2 2 21 7 28 24 48 72 3 70 73 2 22 24 32 20 52 84 167 251
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 7 48 48 70 70 22 22 20 20 167 167
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 17 17 27 27 9 9 11 11 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 22 22 8 8 1 1 39 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 24 24 21 21 5 5 8 8 61 61
วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 21 21 24 24 3 3 2 2 32 32 84 84
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 21 21 24 24 3 3 2 2 32 32 84 84
รวมทั้งหมด 2 2 21 7 28 24 48 72 3 70 73 2 22 24 32 20 52 84 167 251