ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 40 466 506 143 1,332 1,475 126 1,262 1,388 103 538 12 653 34 151 22 207 65 65 511 3,749 34 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 33 150 150 174 174 93 93 13 13 463 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 10 10 43 43 59 59 37 37 4 4 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 20 85 85 77 77 28 28 7 7 217 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 22 22 38 38 28 28 2 2 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 13 109 122 38 297 335 14 304 318 10 138 12 160 2 33 6 41 77 881 18 976
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 38 38 14 14 10 10 2 2 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 1 1 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 18 18 38 38 47 47 22 22 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 156 156 175 175 97 97 29 29 516 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 55 55 56 56 8 8 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 38 38 25 25 11 11 4 4 107 107
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 12 12 6 6 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 22 149 171 59 410 469 54 394 448 49 153 202 22 51 16 89 64 64 270 1,157 16 1,443
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 14 14 4 4 1 1 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 25 25 16 16 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 36 36 33 33 23 23 6 6 64 64 180 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 108 108 152 152 90 90 43 43 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 74 74 172 172 142 142 34 34 2 2 424 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 20 20 30 30 3 3 3 3 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 27 27 110 110 70 70 26 26 3 3 236 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 53 53 208 208 144 144 57 57 32 32 494 494
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7 7 46 46 43 43 16 16 9 9 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 46 46 162 162 101 101 41 41 23 23 373 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 5 122 127 46 267 313 58 246 304 44 97 141 10 22 32 1 1 164 754 918
ปวส.ช่างโลหะ 4 4 20 20 16 16 11 11 1 1 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 25 25 18 18 3 3 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 114 114 107 107 66 66 19 19 382 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 8 8 2 2 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 45 45 134 134 93 93 23 23 1 1 296 296
รวมทั้งหมด 40 466 506 143 1,332 1,475 126 1,262 1,388 103 538 12 653 34 151 22 207 65 65 511 3,749 34 4,294