ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 40 466 506 143 1,332 1,475 126 1,262 1,388 103 538 12 653 34 151 22 207 65 65 511 3,749 34 4,294
วิศวกรรมเครื่องกล 13 109 122 38 297 335 14 304 318 10 138 12 160 2 33 6 41 77 881 18 976
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 38 38 14 14 10 10 2 2 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 18 18 38 38 47 47 22 22 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 38 38 25 25 11 11 4 4 107 107
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 1 1 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 156 156 175 175 97 97 29 29 516 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 55 55 56 56 8 8 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 12 12 6 6 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 22 169 191 59 495 554 54 471 525 49 181 230 22 58 16 96 64 64 270 1,374 16 1,660
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 25 25 16 16 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 14 14 4 4 1 1 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 36 36 33 33 23 23 6 6 64 64 180 180
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 20 20 30 30 3 3 3 3 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 74 74 172 172 142 142 34 34 2 2 424 424
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 108 108 152 152 90 90 43 43 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 27 27 110 110 70 70 26 26 3 3 236 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 20 85 85 77 77 28 28 7 7 217 217
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 63 63 251 251 203 203 94 94 36 36 647 647
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 10 10 43 43 59 59 37 37 4 4 153 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7 7 46 46 43 43 16 16 9 9 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 46 46 162 162 101 101 41 41 23 23 373 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 5 125 130 46 289 335 58 284 342 44 125 169 10 24 34 1 1 164 847 1,011
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 4 4 20 20 16 16 11 11 1 1 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 25 25 18 18 3 3 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 45 45 134 134 93 93 23 23 1 1 296 296
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 114 114 107 107 66 66 19 19 382 382
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 22 22 38 38 28 28 2 2 93 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 8 8 2 2 76 76
รวมทั้งหมด 40 466 506 143 1,332 1,475 126 1,262 1,388 103 538 12 653 34 151 22 207 65 65 511 3,749 34 4,294