ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 150 150 446 446 629 629 509 509 109 6 115 1,843 6 1,849
การออกแบบ 70 70 167 167 199 199 179 179 62 6 68 677 6 683
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 27 27 71 71 72 72 54 54 36 36 260 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 17 17 33 33 55 55 79 79 17 17 201 201
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 26 26 63 63 72 72 46 46 9 9 216 216
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 32 32 104 104 99 99 45 45 5 5 285 285
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 22 22 78 78 63 63 30 30 4 4 197 197
ทล.บ.เซรามิก 10 10 26 26 36 36 15 15 1 1 88 88
ศิลปกรรม 30 30 81 81 145 145 109 109 13 13 378 378
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 30 30 81 81 145 145 109 109 13 13 378 378
สถาปัตยกรรม 18 18 94 94 186 186 176 176 29 29 503 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 2 11 11 9 9 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 6 6 30 30 65 65 67 67 15 15 183 183
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 10 10 53 53 112 112 109 109 14 14 298 298
รวมทั้งหมด 150 150 446 446 629 629 509 509 109 6 115 1,843 6 1,849