ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 5 13 13 31 2 37 108 147 39 88 127 14 27 41 1 3 8 12 8 106 244 358
วิศวกรรมเครื่องกล 5 2 3 10 2 15 35 52 18 27 45 4 6 10 1 1 1 3 8 40 72 120
ปวส.ช่างยนต์ 5 2 7 2 11 13 12 12 4 4 1 1 2 8 30 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 6 6 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 35 35 27 27 6 6 1 1 72 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 4 9 15 32 47 17 27 44 6 13 19 2 4 6 45 80 125
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 15 15 17 17 6 6 2 2 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 32 32 27 27 13 13 4 4 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 6 6 12 7 41 48 4 34 38 4 8 12 3 3 21 92 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 7 7 4 4 4 4 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 41 41 34 34 8 8 3 3 92 92
รวมทั้งหมด 5 13 13 31 2 37 108 147 39 88 127 14 27 41 1 3 8 12 8 106 244 358