ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 20 47 67 74 196 270 55 409 464 49 367 416 14 147 161 23 23 212 1,189 1,401
บริหารธุรกิจ 20 31 51 61 127 188 43 238 281 32 166 198 8 55 63 22 22 164 639 803
ปวส.การจัดการ 7 7 32 32 23 23 21 21 3 3 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 12 12 9 9 5 5 2 2 32 32
ปวส.การตลาด 9 9 17 17 11 11 6 6 3 3 46 46
บธ.บ.การจัดการ 10 10 61 61 131 131 85 85 23 23 22 22 332 332
บธ.บ.การตลาด 9 9 29 29 52 52 42 42 17 17 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 12 37 37 55 55 39 39 15 15 158 158
บัญชี 5 5 13 46 59 12 120 132 17 138 155 6 72 78 1 1 48 382 430
ปวส.การบัญชี 13 13 12 12 17 17 6 6 48 48
บช.บ.การบัญชี 5 5 46 46 120 120 138 138 72 72 1 1 382 382
ศิลปศาสตร์ 11 11 23 23 51 51 63 63 20 20 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 14 14 32 32 43 43 11 11 108 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 9 9 19 19 20 20 9 9 60 60
รวมทั้งหมด 20 47 67 74 196 270 55 409 464 49 367 416 14 147 161 23 23 212 1,189 1,401