ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 13 14 27 39 109 148 40 88 128 15 27 42 3 8 11 110 246 356
วิศวกรรมเครื่องกล 5 4 9 17 35 52 19 27 46 5 6 11 1 1 2 47 73 120
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 13 13 13 13 5 5 1 1 37 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 6 6 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 4 4 35 35 27 27 6 6 1 1 73 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 4 9 15 32 47 17 27 44 6 13 19 2 4 6 45 80 125
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 15 15 17 17 6 6 2 2 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 32 32 27 27 13 13 4 4 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 6 9 7 42 49 4 34 38 4 8 12 3 3 18 93 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 7 7 4 4 4 4 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 42 42 34 34 8 8 3 3 93 93
รวมทั้งหมด 13 14 27 39 109 148 40 88 128 15 27 42 3 8 11 110 246 356