ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 116 120 55 341 396 38 348 386 17 249 266 12 121 133 1 1 126 1,176 1,302
บริหารธุรกิจ 3 72 75 44 187 231 31 169 200 12 104 116 2 43 45 92 575 667
ปวส.การจัดการ 13 13 15 15 6 6 1 1 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 31 31 16 16 6 6 1 1 57 57
บธ.บ.การจัดการ 30 30 70 70 70 70 29 29 17 17 216 216
บธ.บ.การตลาด 21 21 58 58 29 29 15 15 5 5 128 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 21 59 59 70 70 60 60 21 21 231 231
บัญชี 1 23 24 11 99 110 7 117 124 5 91 96 10 49 59 34 379 413
ปวส.การบัญชี 1 1 11 11 7 7 5 5 10 10 34 34
บช.บ.การบัญชี 23 23 99 99 117 117 91 91 49 49 379 379
ศิลปศาสตร์ 21 21 55 55 62 62 54 54 29 29 1 1 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 18 18 29 29 21 21 9 9 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 37 37 33 33 33 33 20 20 1 1 135 135
รวมทั้งหมด 4 116 120 55 341 396 38 348 386 17 249 266 12 121 133 1 1 126 1,176 1,302