ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 116 120 55 341 396 38 348 386 17 249 266 12 121 133 1 1 126 1,176 1,302
บริหารธุรกิจ 3 72 75 44 187 231 31 169 200 12 104 116 2 43 45 92 575 667
ปวส.การจัดการ 13 13 15 15 6 6 1 1 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 31 31 16 16 6 6 1 1 57 57
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 21 59 59 70 70 60 60 21 21 231 231
บธ.บ.การจัดการ 30 30 70 70 70 70 29 29 17 17 216 216
บธ.บ.การตลาด 21 21 58 58 29 29 15 15 5 5 128 128
บัญชี 1 23 24 11 99 110 7 117 124 5 91 96 10 49 59 34 379 413
ปวส.การบัญชี 1 1 11 11 7 7 5 5 10 10 34 34
บช.บ.การบัญชี 23 23 99 99 117 117 91 91 49 49 379 379
ศิลปศาสตร์ 21 21 55 55 62 62 54 54 29 29 1 1 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 18 18 29 29 21 21 9 9 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 37 37 33 33 33 33 20 20 1 1 135 135
รวมทั้งหมด 4 116 120 55 341 396 38 348 386 17 249 266 12 121 133 1 1 126 1,176 1,302