ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 23 7 30 26 76 102 24 106 130 11 75 86 30 30 5 5 84 299 383
บริหารธุรกิจ 23 3 26 26 63 89 24 100 124 11 62 73 21 21 5 5 84 254 338
ปวส.การจัดการ 9 9 17 17 15 15 7 7 48 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 9 9 9 9 4 4 36 36
บธ.บ.การจัดการ 3 3 49 49 70 70 31 31 7 7 5 5 165 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 14 30 30 31 31 14 14 89 89
ศิลปศาสตร์ 4 4 13 13 6 6 13 13 9 9 45 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 13 13 6 6 13 13 9 9 45 45
รวมทั้งหมด 23 7 30 26 76 102 24 106 130 11 75 86 30 30 5 5 84 299 383