ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 352 357 49 1,371 1,420 27 1,464 1,491 8 1,031 7 1,046 6 328 16 350 5 5 95 4,551 23 4,669
บริหารธุรกิจ 4 264 268 26 927 953 10 954 964 4 626 7 637 176 16 192 5 5 44 2,952 23 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 4 4 24 24 10 10 4 4 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 28 75 75 67 67 52 52 15 15 237 237
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 24 24 113 113 164 164 116 116 31 31 448 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 97 97 256 256 183 183 55 55 20 20 611 611
บธ.บ.การจัดการ 69 69 274 274 269 269 165 165 30 30 3 3 810 810
บธ.บ.การตลาด 46 46 209 209 271 271 238 238 80 80 2 2 846 846
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 7 7 16 16 23 23
บัญชี 1 66 67 23 295 318 17 322 339 4 218 222 6 70 76 51 971 1,022
ปวส.การบัญชี 1 1 23 23 17 17 4 4 6 6 51 51
บช.บ.การบัญชี 66 66 295 295 322 322 218 218 70 70 971 971
เรียนรวม 1 1 3 3 11 11 15 15
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 1 1 3 3 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 22 22 149 149 187 187 184 184 71 71 613 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 17 17 107 107 131 131 106 106 42 42 403 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 42 42 56 56 78 78 29 29 210 210
รวมทั้งหมด 5 352 357 49 1,371 1,420 27 1,464 1,491 8 1,031 7 1,046 6 328 16 350 5 5 95 4,551 23 4,669