ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 352 357 49 1,371 1,420 27 1,464 1,491 8 1,031 7 1,046 6 328 16 350 5 5 95 4,551 23 4,669
บริหารธุรกิจ 4 264 268 26 927 953 10 954 964 4 626 7 637 176 16 192 5 5 44 2,952 23 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 4 4 24 24 10 10 4 4 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 28 75 75 67 67 52 52 15 15 237 237
บธ.บ.การจัดการ 69 69 274 274 269 269 165 165 30 30 3 3 810 810
บธ.บ.การตลาด 46 46 209 209 271 271 238 238 80 80 2 2 846 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 24 24 113 113 164 164 116 116 31 31 448 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 97 97 256 256 183 183 55 55 20 20 611 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 7 7 16 16 23 23
บัญชี 1 66 67 23 295 318 17 322 339 4 218 222 6 70 76 51 971 1,022
ปวส.การบัญชี 1 1 23 23 17 17 4 4 6 6 51 51
บช.บ.การบัญชี 66 66 295 295 322 322 218 218 70 70 971 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 1 3 3 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 1 3 3 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 22 22 149 149 187 187 184 184 71 71 613 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 17 17 107 107 131 131 106 106 42 42 403 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 42 42 56 56 78 78 29 29 210 210
รวมทั้งหมด 5 352 357 49 1,371 1,420 27 1,464 1,491 8 1,031 7 1,046 6 328 16 350 5 5 95 4,551 23 4,669