ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 26 59 41 196 237 45 203 248 24 132 1 157 3 40 1 44 46 109 155 192 706 2 900
พืชศาสตร์ 4 8 12 11 58 69 6 52 58 5 36 41 2 13 15 9 35 44 37 202 239
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 11 11 6 6 5 5 2 2 9 9 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 58 58 52 52 36 36 13 13 35 35 202 202
วิทยาศาสตร์ 2 2 20 20 14 14 12 12 6 6 8 8 62 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 20 20 14 14 12 12 6 6 8 8 62 62
สัตวศาสตร์และประมง 16 3 19 18 74 92 18 84 102 9 60 69 1 14 15 27 41 68 89 276 365
ปวส.ประมง 5 5 10 10 4 4 5 5 5 5 29 29
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 11 8 8 14 14 4 4 1 1 22 22 60 60
วท.บ.ประมง 1 1 26 26 23 23 13 13 1 1 9 9 73 73
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 48 48 61 61 47 47 13 13 32 32 203 203
อุตสาหกรรมเกษตร 13 13 26 12 44 56 21 53 74 10 24 1 35 7 1 8 10 25 35 66 166 2 234
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 13 13 10 10 19 19 10 10 10 10 62 62
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 8 8 29 29 33 33 16 16 2 2 14 14 102 102
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 5 15 15 20 20 8 8 5 5 11 11 64 64
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 33 26 59 41 196 237 45 203 248 24 132 1 157 3 40 1 44 46 109 155 192 706 2 900