ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 67 67 255 255 1 274 275 212 212 92 92 374 374 1 1,274 1,275
บริหารธุรกิจ 45 45 155 155 1 124 125 77 77 26 26 193 193 1 620 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 16 16 55 55 42 42 20 20 14 14 70 70 217 217
บธ.บ.การตลาด 13 13 52 52 31 31 11 11 4 4 60 60 171 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 16 48 48 51 51 46 46 8 8 63 63 232 232
บัญชี 10 10 59 59 102 102 85 85 45 45 130 130 431 431
บช.บ.การบัญชี 10 10 59 59 102 102 85 85 45 45 130 130 431 431
ศิลปศาสตร์ 12 12 41 41 48 48 50 50 21 21 51 51 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 14 14 23 23 22 22 7 7 15 15 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 27 27 25 25 28 28 14 14 36 36 136 136
รวมทั้งหมด 67 67 255 255 1 274 275 212 212 92 92 374 374 1 1,274 1,275