ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 18 9 27 66 18 84 82 18 100 57 3 60 22 2 24 116 17 133 361 67 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 18 18 66 66 82 82 57 57 22 22 116 116 361 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 11 11 33 33 45 45 35 35 15 15 59 59 198 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 4 4 15 15 20 20 11 11 6 6 27 27 83 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 18 18 17 17 11 11 1 1 30 30 80 80
สหวิทยาการ 9 9 18 18 18 18 3 3 2 2 17 17 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 9 17 17 16 16 3 3 2 2 47 47
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 18 9 27 66 18 84 82 18 100 57 3 60 22 2 24 116 17 133 361 67 428