ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 18 9 27 66 18 84 82 18 100 57 3 60 22 2 24 116 17 133 361 67 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 18 18 66 66 82 82 57 57 22 22 116 116 361 361
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 4 4 15 15 20 20 11 11 6 6 27 27 83 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 11 11 33 33 45 45 35 35 15 15 59 59 198 198
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 18 18 17 17 11 11 1 1 30 30 80 80
สหวิทยาการ 9 9 18 18 18 18 3 3 2 2 17 17 67 67
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 9 17 17 16 16 3 3 2 2 47 47
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 2 2 3 3
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 18 9 27 66 18 84 82 18 100 57 3 60 22 2 24 116 17 133 361 67 428