ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 92 92 370 370 510 510 368 368 84 4 88 354 5 359 1,778 9 1,787
การออกแบบ 32 32 127 127 138 138 141 141 49 4 53 107 5 112 594 9 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 12 12 65 65 36 36 42 42 21 21 39 39 215 215
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 3 3 15 15 42 42 60 60 20 20 31 31 171 171
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 17 17 47 47 60 60 39 39 8 8 37 37 208 208
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 5 5 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 22 22 94 94 85 85 33 33 2 2 56 56 292 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 17 17 69 69 48 48 22 22 2 2 38 38 196 196
ทล.บ.เซรามิก 5 5 25 25 37 37 11 11 18 18 96 96
ศิลปกรรม 29 29 66 66 115 115 60 60 10 10 84 84 364 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 29 29 66 66 115 115 60 60 10 10 84 84 364 364
สถาปัตยกรรม 9 9 83 83 172 172 134 134 23 23 107 107 528 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 6 6 3 3 10 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 2 2 27 27 64 64 54 54 13 13 35 35 195 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 6 6 50 50 105 105 80 80 10 10 72 72 323 323
รวมทั้งหมด 92 92 370 370 510 510 368 368 84 4 88 354 5 359 1,778 9 1,787