ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 200 232 432 211 643 854 123 498 621 73 242 315 20 73 93 1 4 5 628 1,692 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 9 53 53 118 118 128 128 38 38 2 2 348 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 32 32 62 62 41 41 11 11 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 13 13 22 22 26 26 19 19 1 1 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 8 8 34 34 61 61 8 8 1 1 115 115
วิศวกรรมเครื่องกล 40 33 73 69 132 201 36 51 87 12 12 24 3 8 11 1 1 161 236 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 34 34 17 17 7 7 1 1 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 35 35 19 19 5 5 3 3 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 132 132 51 51 12 12 8 8 236 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 60 93 153 57 196 253 35 187 222 45 61 106 10 21 31 1 1 207 559 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 29 21 21 3 3 1 1 1 1 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 13 13 17 17 22 22 39 39 6 6 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 19 19 10 10 5 5 3 3 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 14 91 91 120 120 43 43 16 16 284 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 51 67 67 34 34 13 13 2 2 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 28 28 38 38 33 33 5 5 3 3 1 1 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 58 57 115 36 161 197 20 67 87 10 20 30 4 1 5 128 306 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 58 58 36 36 20 20 10 10 4 4 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 57 161 161 67 67 20 20 1 1 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 42 40 82 49 101 150 32 75 107 6 21 27 3 5 8 1 1 132 243 375
ปวส.ช่างโลหะ 15 15 26 26 15 15 2 2 1 1 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 27 27 23 23 17 17 4 4 2 2 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 40 101 101 75 75 21 21 5 5 1 1 243 243
รวมทั้งหมด 200 232 432 211 643 854 123 498 621 73 242 315 20 73 93 1 4 5 628 1,692 2,320