ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 34 351 385 104 1,214 1,318 114 1,135 1,249 75 539 11 625 12 145 25 182 65 1 66 404 3,384 37 3,825
วิศวกรรมเครื่องกล 16 83 99 33 255 288 19 229 248 8 102 6 116 27 6 33 1 1 76 696 13 785
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 33 33 19 19 8 8 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 12 40 40 40 40 18 18 6 6 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 23 51 51 22 22 15 15 1 1 112 112
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 145 145 138 138 67 67 20 20 418 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 29 29 2 2 50 50
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 6 6 1 1 13 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 11 104 115 32 440 472 49 439 488 41 195 5 241 10 65 19 94 64 64 207 1,243 24 1,474
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 26 26 27 27 8 8 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 9 9 26 26 23 23 14 14 2 2 64 64 138 138
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 15 11 11 2 2 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42 42 168 168 141 141 33 33 4 4 388 388
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 83 83 154 154 116 116 49 49 420 420
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 80 80 44 44 11 11 2 2 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 12 3 3 6 6 9 9 4 4 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 16 16 15 15 13 13 6 6 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 75 75 68 68 11 11 169 169
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 19 19 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 48 48 240 240 208 208 101 101 22 22 619 619
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 38 38 66 66 35 35 3 3 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19 19 35 35 49 49 17 17 1 1 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 22 22 167 167 93 93 49 49 18 18 349 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 116 123 39 279 318 46 259 305 26 141 167 2 31 33 1 1 121 826 947
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 8 8 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 17 17 27 27 12 12 2 2 1 1 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 42 42 134 134 76 76 19 19 1 1 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 74 74 132 132 131 131 78 78 18 18 433 433
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 52 52 44 44 12 12 120 120
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 34 351 385 104 1,214 1,318 114 1,135 1,249 75 539 11 625 12 145 25 182 65 1 66 404 3,384 37 3,825