ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 200 233 433 212 661 873 122 533 655 73 267 340 20 73 93 1 3 4 628 1,770 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 10 52 52 120 120 140 140 38 38 1 1 361 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 31 31 63 63 41 41 11 11 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 13 13 22 22 26 26 19 19 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 8 8 35 35 73 73 8 8 1 1 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 40 33 73 69 141 210 36 53 89 12 12 24 3 8 11 1 1 161 247 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 34 34 17 17 7 7 1 1 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 35 35 19 19 5 5 3 3 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 141 141 53 53 12 12 8 8 247 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 60 93 153 58 202 260 34 195 229 45 65 110 10 21 31 1 1 207 577 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 29 21 21 3 3 1 1 1 1 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 13 13 18 18 21 21 39 39 6 6 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 19 19 10 10 5 5 3 3 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 14 91 91 120 120 45 45 16 16 286 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 51 71 71 41 41 14 14 2 2 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 28 28 40 40 34 34 6 6 3 3 1 1 112 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 58 57 115 36 163 199 20 72 92 10 20 30 4 1 5 128 313 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 58 58 36 36 20 20 10 10 4 4 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 57 163 163 72 72 20 20 1 1 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 42 40 82 49 103 152 32 93 125 6 30 36 3 5 8 1 1 132 272 404
ปวส.ช่างโลหะ 15 15 26 26 15 15 2 2 1 1 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 27 27 23 23 17 17 4 4 2 2 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 40 103 103 93 93 30 30 5 5 1 1 272 272
รวมทั้งหมด 200 233 433 212 661 873 122 533 655 73 267 340 20 73 93 1 3 4 628 1,770 2,398