ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 200 233 433 212 661 873 122 533 655 73 267 340 20 73 93 1 3 4 628 1,770 2,398
วิศวกรรมเครื่องกล 40 36 76 69 149 218 36 88 124 12 85 97 3 16 19 1 1 2 161 375 536
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 34 34 17 17 7 7 1 1 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 35 35 19 19 5 5 3 3 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 141 141 53 53 12 12 8 8 247 247
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 8 8 35 35 73 73 8 8 1 1 128 128
วิศวกรรมไฟฟ้า 60 98 158 58 233 291 34 258 292 45 106 151 10 32 42 1 1 207 728 935
ปวส.ไฟฟ้า 13 13 18 18 21 21 39 39 6 6 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 29 21 21 3 3 1 1 1 1 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 19 19 10 10 5 5 3 3 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 51 71 71 41 41 14 14 2 2 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 14 91 91 120 120 45 45 16 16 286 286
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 28 28 40 40 34 34 6 6 3 3 1 1 112 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 31 31 63 63 41 41 11 11 151 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 58 57 115 36 163 199 20 72 92 10 20 30 4 1 5 128 313 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 58 58 36 36 20 20 10 10 4 4 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 57 163 163 72 72 20 20 1 1 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 84 49 116 165 32 115 147 6 56 62 3 24 27 1 1 132 354 486
ปวส.ช่างกลโรงงาน 27 27 23 23 17 17 4 4 2 2 73 73
ปวส.ช่างโลหะ 15 15 26 26 15 15 2 2 1 1 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 40 103 103 93 93 30 30 5 5 1 1 272 272
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 13 13 22 22 26 26 19 19 82 82
รวมทั้งหมด 200 233 433 212 661 873 122 533 655 73 267 340 20 73 93 1 3 4 628 1,770 2,398