ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 34 351 385 104 1,254 1,358 114 1,206 1,320 75 557 15 647 12 145 28 185 64 1 65 403 3,513 44 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 31 141 141 201 201 104 104 21 21 498 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 38 38 66 66 35 35 3 3 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 75 75 68 68 11 11 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 16 16 15 15 13 13 6 6 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 52 52 45 45 12 12 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 16 83 99 33 264 297 19 252 271 8 105 9 122 27 8 35 1 1 76 731 18 825
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 33 33 19 19 8 8 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 12 43 43 45 45 18 18 6 6 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 150 150 147 147 67 67 20 20 432 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 20 20 38 38 5 5 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 23 51 51 22 22 15 15 1 1 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 8 8 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 11 80 91 32 366 398 49 387 436 41 179 6 226 10 59 20 89 63 63 206 1,071 26 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 26 26 27 27 8 8 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 9 9 26 26 23 23 14 14 2 2 63 63 137 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 84 84 160 160 116 116 49 49 427 427
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42 42 177 177 158 158 41 41 4 4 422 422
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 15 11 11 2 2 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 87 87 52 52 11 11 2 2 160 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 12 3 3 6 6 9 9 4 4 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 20 20 26 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 41 41 210 210 145 145 66 66 19 19 481 481
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19 19 35 35 50 50 17 17 1 1 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 22 22 175 175 95 95 49 49 18 18 359 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 116 123 39 273 312 46 221 267 26 103 129 2 19 21 1 1 121 732 853
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 8 8 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 17 17 27 27 12 12 2 2 1 1 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 74 74 135 135 135 135 82 82 18 18 444 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 42 42 137 137 86 86 21 21 1 1 287 287
รวมทั้งหมด 34 351 385 104 1,254 1,358 114 1,206 1,320 75 557 15 647 12 145 28 185 64 1 65 403 3,513 44 3,960