ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 34 351 385 104 1,254 1,358 114 1,206 1,320 75 557 15 647 12 145 28 185 64 1 65 403 3,513 44 3,960
วิศวกรรมเครื่องกล 16 83 99 33 264 297 19 252 271 8 105 9 122 27 8 35 1 1 76 731 18 825
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 33 33 19 19 8 8 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 12 43 43 45 45 18 18 6 6 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 23 51 51 22 22 15 15 1 1 112 112
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 150 150 147 147 67 67 20 20 432 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 20 20 38 38 5 5 63 63
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 8 8 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 11 104 115 32 457 489 49 470 519 41 203 6 250 10 65 20 95 63 63 206 1,299 26 1,531
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 26 26 27 27 8 8 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 9 9 26 26 23 23 14 14 2 2 63 63 137 137
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 15 11 11 2 2 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42 42 177 177 158 158 41 41 4 4 422 422
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 84 84 160 160 116 116 49 49 427 427
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 87 87 52 52 11 11 2 2 160 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 12 3 3 6 6 9 9 4 4 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 16 16 15 15 13 13 6 6 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 75 75 68 68 11 11 169 169
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 20 20 26 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 48 48 248 248 211 211 101 101 22 22 630 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 38 38 66 66 35 35 3 3 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19 19 35 35 50 50 17 17 1 1 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 22 22 175 175 95 95 49 49 18 18 359 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 116 123 39 285 324 46 273 319 26 148 174 2 31 33 1 1 121 853 974
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 8 8 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 17 17 27 27 12 12 2 2 1 1 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 42 42 137 137 86 86 21 21 1 1 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 74 74 135 135 135 135 82 82 18 18 444 444
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 52 52 45 45 12 12 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 34 351 385 104 1,254 1,358 114 1,206 1,320 75 557 15 647 12 145 28 185 64 1 65 403 3,513 44 3,960