ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 13 1 14 16 13 29 16 68 84 7 88 95 2 17 19 54 187 241
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 13 13 68 68 88 88 17 17 187 187
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 6 6 20 20 33 33 7 7 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 21 21 26 26 6 6 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 27 27 29 29 4 4 65 65
วิศวกรรมเครื่องกล 13 13 16 16 16 16 7 7 2 2 54 54
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 16 16 16 16 7 7 2 2 54 54
รวมทั้งหมด 13 1 14 16 13 29 16 68 84 7 88 95 2 17 19 54 187 241