ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 27 293 320 89 1,196 1,285 84 1,130 1,214 55 531 10 596 4 144 24 172 62 1 63 321 3,294 35 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 26 139 139 201 201 99 99 21 21 486 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 38 38 66 66 35 35 3 3 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 16 16 15 15 12 12 6 6 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 13 73 73 68 68 10 10 164 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 52 52 42 42 12 12 118 118
วิศวกรรมเครื่องกล 13 70 83 27 252 279 13 229 242 8 101 6 115 27 5 32 1 1 61 679 12 752
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 27 27 13 13 8 8 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 9 9 40 40 40 40 18 18 6 6 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 18 50 50 22 22 15 15 1 1 106 106
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 29 29 2 2 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 43 43 143 143 138 138 66 66 20 20 410 410
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 5 5 1 1 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 8 64 72 28 344 372 30 353 383 24 168 4 196 2 59 19 80 62 62 154 988 23 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 6 6 11 11 15 15 2 2 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 7 7 22 22 19 19 9 9 62 62 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 14 83 83 152 152 113 113 49 49 411 411
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 11 11 3 3 6 6 9 9 4 4 33 33
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 15 11 11 2 2 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 33 33 163 163 140 140 33 33 4 4 373 373
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 80 80 44 44 11 11 2 2 143 143
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 19 19 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 37 37 199 199 142 142 66 66 18 18 462 462
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 20 20 164 164 93 93 49 49 17 17 343 343
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17 17 35 35 49 49 17 17 1 1 119 119
วิศวกรรมอุตสาหการ 6 96 102 34 262 296 41 205 246 23 97 120 2 19 21 106 679 785
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 4 4 6 6 4 4 4 4 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 14 14 23 23 9 9 2 2 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 36 36 131 131 76 76 19 19 1 1 263 263
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 60 60 130 130 129 129 78 78 18 18 415 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 27 293 320 89 1,196 1,285 84 1,130 1,214 55 531 10 596 4 144 24 172 62 1 63 321 3,294 35 3,650