ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 7 20 28 78 106 13 182 195 17 221 238 6 91 97 40 236 276 117 815 932
บริหารธุรกิจ 13 2 15 28 34 62 13 84 97 17 102 119 6 48 54 40 131 171 117 401 518
ปวส.การจัดการ 3 3 7 7 5 5 5 5 1 1 15 15 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 9 9 5 5 7 7 5 5 11 11 40 40
ปวส.การตลาด 7 7 12 12 3 3 5 5 14 14 41 41
บธ.บ.การจัดการ 1 1 20 20 34 34 29 29 10 10 94 94
บธ.บ.การตลาด 9 9 12 12 9 9 6 6 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 1 4 4 37 37 64 64 32 32 131 131 269 269
บัญชี 3 3 30 30 82 82 90 90 26 26 96 96 327 327
บช.บ.การบัญชี 3 3 30 30 82 82 90 90 26 26 96 96 327 327
ศิลปศาสตร์ 2 2 14 14 16 16 29 29 17 17 9 9 87 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 8 8 8 8 23 23 7 7 9 9 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 6 6 8 8 6 6 10 10 31 31
รวมทั้งหมด 13 7 20 28 78 106 13 182 195 17 221 238 6 91 97 40 236 276 117 815 932