ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 61 100 161 154 550 704 77 454 531 38 192 230 14 53 67 262 475 737 606 1,824 2,430
วิศวกรรมเครื่องกล 17 18 35 41 109 150 28 111 139 3 56 59 2 13 15 68 88 156 159 395 554
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 9 9 15 15 16 16 34 34 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 26 26 12 12 3 3 2 2 34 34 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 104 104 66 66 10 10 8 8 56 56 261 261
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 1 5 5 45 45 46 46 5 5 32 32 134 134
วิศวกรรมไฟฟ้า 14 34 48 48 208 256 23 195 218 24 80 104 12 26 38 74 224 298 195 767 962
ปวส.ไฟฟ้า 4 4 15 15 19 19 20 20 8 8 34 34 100 100
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 5 15 15 2 2 1 1 13 13 36 36
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 5 18 18 2 2 3 3 4 4 27 27 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 22 22 73 73 35 35 5 5 1 1 65 65 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 73 73 95 95 29 29 16 16 88 88 306 306
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 16 11 11 2 2 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 4 21 21 11 11 4 4 1 1 35 35 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 25 25 43 43 40 40 8 8 36 36 155 155
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 16 32 48 34 137 171 10 69 79 8 19 27 1 1 54 69 123 122 327 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 16 16 34 34 10 10 8 8 54 54 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 32 32 137 137 69 69 19 19 1 1 69 69 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 14 16 30 31 96 127 16 79 95 3 37 40 13 13 66 94 160 130 335 465
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 13 13 12 12 1 1 33 33 66 66
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 18 18 4 4 2 2 33 33 64 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 89 89 58 58 14 14 3 3 80 80 259 259
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 21 21 23 23 10 10 14 14 76 76
รวมทั้งหมด 61 100 161 154 550 704 77 454 531 38 192 230 14 53 67 262 475 737 606 1,824 2,430