ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 61 100 161 154 550 704 77 454 531 38 192 230 14 53 67 262 475 737 606 1,824 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 5 37 37 109 109 109 109 23 23 82 82 365 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 25 25 43 43 40 40 8 8 36 36 155 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 21 21 23 23 10 10 14 14 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 1 5 5 45 45 46 46 5 5 32 32 134 134
วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 34 41 104 145 28 66 94 3 10 13 2 8 10 68 56 124 159 261 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 9 9 15 15 16 16 34 34 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 26 26 12 12 3 3 2 2 34 34 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 104 104 66 66 10 10 8 8 56 56 261 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 14 31 45 48 183 231 23 152 175 24 40 64 12 18 30 74 188 262 195 612 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 5 15 15 2 2 1 1 13 13 36 36
ปวส.ไฟฟ้า 4 4 15 15 19 19 20 20 8 8 34 34 100 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 5 18 18 2 2 3 3 4 4 27 27 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 73 73 95 95 29 29 16 16 88 88 306 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 22 22 73 73 35 35 5 5 1 1 65 65 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 16 11 11 2 2 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 4 21 21 11 11 4 4 1 1 35 35 76 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 16 32 48 34 137 171 10 69 79 8 19 27 1 1 54 69 123 122 327 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 16 16 34 34 10 10 8 8 54 54 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 32 32 137 137 69 69 19 19 1 1 69 69 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 14 15 29 31 89 120 16 58 74 3 14 17 3 3 66 80 146 130 259 389
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 18 18 4 4 2 2 33 33 64 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 13 13 12 12 1 1 33 33 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 89 89 58 58 14 14 3 3 80 80 259 259
รวมทั้งหมด 61 100 161 154 550 704 77 454 531 38 192 230 14 53 67 262 475 737 606 1,824 2,430