ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 24 25 1 76 77 74 74 2 34 1 37 1 17 1 19 84 84 5 309 2 316
พืชศาสตร์ 8 8 32 32 26 26 15 15 11 11 92 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 32 32 26 26 15 15 11 11 92 92
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 5 11 11 13 13 2 2 41 41 72 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 5 11 11 13 13 2 2 41 41 72 72
วิทยาศาสตร์ 5 5 13 13 14 14 9 9 3 3 31 31 75 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 5 13 13 14 14 9 9 3 3 31 31 75 75
สัตวศาสตร์และประมง 1 5 6 1 16 17 10 10 1 5 6 2 2 3 38 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 3 15 15 9 9 5 5 2 2 34 34
วท.บ.ประมง 2 2 1 1 1 1 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 4 4 11 11 1 3 1 5 1 1 1 3 12 12 2 32 2 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 4 4 11 11 3 3 1 1 12 12 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 1 24 25 1 76 77 74 74 2 34 1 37 1 17 1 19 84 84 5 309 2 316