ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 159 159 906 906 990 990 695 9 704 223 19 242 1,095 3 1,098 4,068 31 4,099
บริหารธุรกิจ 130 130 631 631 632 632 438 9 447 130 19 149 762 3 765 2,723 31 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 20 20 65 65 40 40 23 23 8 8 36 36 192 192
บธ.บ.การจัดการ 24 24 94 94 68 68 53 53 10 10 13 13 262 262
บธ.บ.การตลาด 11 11 98 98 136 136 93 93 27 27 365 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 8 8 66 66 69 69 44 44 16 16 1 1 204 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 36 36 166 166 113 113 32 32 9 9 356 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 16 89 89 156 156 156 156 52 52 540 540 1,009 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15 15 53 53 50 50 37 37 8 8 172 172 335 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 3 3 31 31
บัญชี 23 23 210 210 221 221 132 132 36 36 185 185 807 807
บช.บ.การบัญชี 23 23 210 210 221 221 132 132 36 36 185 185 807 807
ศิลปศาสตร์ 6 6 65 65 137 137 125 125 57 57 148 148 538 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 30 30 57 57 55 55 34 34 178 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 28 28 55 55 46 46 17 17 56 56 206 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 7 7 25 25 24 24 6 6 92 92 154 154
รวมทั้งหมด 159 159 906 906 990 990 695 9 704 223 19 242 1,095 3 1,098 4,068 31 4,099