ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 4 13 27 79 106 11 185 196 17 219 236 6 91 97 39 217 256 109 795 904
บริหารธุรกิจ 9 2 11 27 31 58 11 84 95 17 102 119 6 48 54 39 124 163 109 391 500
ปวส.การตลาด 6 6 12 12 2 2 5 5 14 14 39 39
ปวส.การจัดการ 7 7 5 5 5 5 1 1 15 15 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 8 8 4 4 7 7 5 5 10 10 37 37
บธ.บ.การตลาด 9 9 12 12 9 9 6 6 36 36
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 1 3 3 37 37 64 64 32 32 124 124 261 261
บธ.บ.การจัดการ 1 1 18 18 34 34 29 29 10 10 92 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บัญชี 1 1 35 35 85 85 89 89 26 26 84 84 320 320
บช.บ.การบัญชี 1 1 35 35 85 85 89 89 26 26 84 84 320 320
ศิลปศาสตร์ 1 1 13 13 16 16 28 28 17 17 9 9 84 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 8 8 8 8 22 22 7 7 9 9 55 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 8 8 6 6 10 10 29 29
รวมทั้งหมด 9 4 13 27 79 106 11 185 196 17 219 236 6 91 97 39 217 256 109 795 904