ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 136 430 1 567 136 430 1 567
พืชศาสตร์ 32 24 56 32 24 56
ปวส.พืชศาสตร์ 32 32 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 24 24 24
เรียนรวม 216 216 216 216
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 216 216 216 216
วิทยาศาสตร์ 46 46 46 46
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 46 46 46 46
สัตวศาสตร์และประมง 68 42 110 68 42 110
ปวส.ประมง 23 23 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 45 45 45 45
วท.บ.ประมง 9 9 9 9
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 33 33 33
อุตสาหกรรมเกษตร 36 102 1 139 36 102 1 139
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 34 34 34 34
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 45 45 45 45
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 57 57 57 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 136 430 1 567 136 430 1 567