ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 221 3,537 35 3,793 221 3,537 35 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 67 707 12 786 67 707 12 786
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 213 213 213 213
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 368 368 368 368
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 1,283 23 1,427 121 1,283 23 1,427
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 48 48
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 139 139 139 139
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 91 91 91 91
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 335 335 335 335
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 559 559 559 559
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 141 141 141 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 587 587 587 587
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 126 126 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 340 340 340 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 960 993 33 960 993
ปวส.ช่างกลโรงงาน 32 32 32 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 138 138 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 282 282 282 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 540 540 540 540
รวมทั้งหมด 221 3,537 35 3,793 221 3,537 35 3,793