ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 38 893 931 38 893 931
บริหารธุรกิจ 18 460 478 18 460 478
ปวส.การจัดการ 18 18 18 18
บธ.บ.การจัดการ 203 203 203 203
บธ.บ.การตลาด 113 113 113 113
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 144 144 144 144
บัญชี 20 278 298 20 278 298
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 278 278 278 278
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 117 117 117 117
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 117 117 117 117
ศิลปศาสตร์ 38 38 38 38
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 38 38 38 38
รวมทั้งหมด 38 893 931 38 893 931