ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7 161 168 26 26 7 187 194
วิทยาศาสตร์ 92 92 26 26 118 118
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 5 4 4 9 9
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 87 87 22 22 109 109
อุตสาหกรรมเกษตร 7 69 76 7 69 76
ปวส.การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 7 7 7 7
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 69 69 69 69
รวมทั้งหมด 7 161 168 26 26 7 187 194