ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 397 2,475 10 2,882 111 1,185 17 1,313 508 3,660 27 4,195
วิศวกรรมเครื่องกล 65 573 6 644 266 10 276 65 839 16 920
ปวส.ช่างยนต์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 127 127 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 80 80 80 80
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 77 77 69 69 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 271 271 197 197 468 468
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 10 10 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 214 861 4 1,079 40 570 7 617 254 1,431 11 1,696
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 33 33 33 33
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 105 105 40 40 145 145
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 206 206 206 206
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 92 92 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 211 211 191 191 402 402
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 227 227 215 215 442 442
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 214 214 72 72 286 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 529 529 129 129 658 658
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 157 157 157 157
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 248 248 129 129 377 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 118 512 630 71 220 291 189 732 921
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 53 53 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 71 71 71 71
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 107 107 2 2 109 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 83 83 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 153 153 81 81 234 234
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 252 252 54 54 306 306
รวมทั้งหมด 397 2,475 10 2,882 111 1,185 17 1,313 508 3,660 27 4,195