ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 118 1,120 1,238 38 38 17 17 118 1,175 1,293
บริหารธุรกิจ 83 525 608 38 38 17 17 83 580 663
ปวส.การจัดการ 32 32 32 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 51 51 51
บธ.บ.การจัดการ 189 189 26 26 7 7 222 222
บธ.บ.การตลาด 129 129 129 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 207 207 12 12 10 10 229 229
บัญชี 35 372 407 35 372 407
ปวส.การบัญชี 35 35 35 35
บช.บ.การบัญชี 372 372 372 372
ศิลปศาสตร์ 223 223 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 89 89 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 134 134 134 134
รวมทั้งหมด 118 1,120 1,238 38 38 17 17 118 1,175 1,293