ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 28 190 1,103 1,321 21 21 23 23 28 190 1,147 1,365
บริหารธุรกิจ 28 142 603 773 13 13 8 8 28 142 624 794
ปวส.การจัดการ 89 89 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 33 33 33
ปวส.การตลาด 28 20 48 28 20 48
บธ.บ.การจัดการ 287 287 13 13 8 8 308 308
บธ.บ.การตลาด 153 153 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 163 163 163 163
บัญชี 48 332 380 8 8 15 15 48 355 403
ปวส.การบัญชี 48 48 48 48
บช.บ.การบัญชี 332 332 8 8 15 15 355 355
ศิลปศาสตร์ 168 168 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 106 106 106 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 62 62 62 62
รวมทั้งหมด 28 190 1,103 1,321 21 21 23 23 28 190 1,147 1,365