ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 128 1,135 1,263 40 40 17 17 128 1,192 1,320
บริหารธุรกิจ 93 529 622 40 40 17 17 93 586 679
ปวส.การจัดการ 36 36 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 57 57 57
บธ.บ.การจัดการ 189 189 26 26 7 7 222 222
บธ.บ.การตลาด 130 130 130 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 210 210 14 14 10 10 234 234
บัญชี 35 383 418 35 383 418
ปวส.การบัญชี 35 35 35 35
บช.บ.การบัญชี 383 383 383 383
ศิลปศาสตร์ 223 223 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 89 89 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 134 134 134 134
รวมทั้งหมด 128 1,135 1,263 40 40 17 17 128 1,192 1,320