ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 745 745 745 745
บริหารธุรกิจ 400 400 400 400
บธ.บ.การจัดการ 204 204 204 204
บธ.บ.การตลาด 63 63 63 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 133 133 133 133
บัญชี 275 275 275 275
บช.บ.การบัญชี 275 275 275 275
ศิลปศาสตร์ 70 70 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 70 70 70 70
รวมทั้งหมด 745 745 745 745