ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 99 2,905 3,004 1,578 1,578 261 24 285 99 4,744 24 4,867
บริหารธุรกิจ 45 1,825 1,870 1,044 1,044 186 24 210 45 3,055 24 3,124
ปวส.การตลาด 43 43 43 43
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 240 240 240 240
บธ.บ.การตลาด 402 402 348 348 117 117 867 867
บธ.บ.การจัดการ 492 492 307 307 33 33 832 832
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 408 408 198 198 36 36 642 642
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 283 283 191 191 474 474
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 54 661 715 351 351 37 37 54 1,049 1,103
ปวส.การบัญชี 54 54 54 54
บช.บ.การบัญชี 661 661 351 351 37 37 1,049 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 404 404 183 183 38 38 625 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 284 284 125 125 409 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 120 120 58 58 38 38 216 216
รวมทั้งหมด 99 2,905 3,004 1,578 1,578 261 24 285 99 4,744 24 4,867