ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 354 2,721 13 3,088 79 994 16 1,089 78 34 5 117 511 3,749 34 4,294
วิศวกรรมเครื่องกล 77 641 9 727 240 9 249 77 881 18 976
ปวส.ช่างยนต์ 77 77 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 107 107 107 107
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 338 338 178 178 516 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 169 909 4 1,082 37 431 7 475 64 34 5 103 270 1,374 16 1,660
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 79 79 37 37 64 64 180 180
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 266 266 158 158 424 424
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 254 254 151 151 34 34 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 172 172 64 64 236 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 217 217 217 217
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 5 5 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 528 528 119 119 647 647
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 153 153 153 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 254 254 119 119 373 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 108 643 751 42 204 246 14 14 164 847 1,011
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 14 14 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 219 219 77 77 296 296
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 331 331 51 51 382 382
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 93 93 93 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 354 2,721 13 3,088 79 994 16 1,089 78 34 5 117 511 3,749 34 4,294