ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 354 2,721 13 3,088 79 994 16 1,089 78 34 5 117 511 3,749 34 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 463 463 463 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 153 153 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 217 217 217 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 93 93 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 77 641 9 727 240 9 249 77 881 18 976
ปวส.ช่างยนต์ 77 77 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 338 338 178 178 516 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 107 107 107 107
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 169 692 4 865 37 431 7 475 64 34 5 103 270 1,157 16 1,443
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 79 79 37 37 64 64 180 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 254 254 151 151 34 34 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 266 266 158 158 424 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 172 172 64 64 236 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 5 5 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 375 375 119 119 494 494
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 254 254 119 119 373 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 108 550 658 42 204 246 14 14 164 754 918
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 14 14 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 331 331 51 51 382 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 219 219 77 77 296 296
รวมทั้งหมด 354 2,721 13 3,088 79 994 16 1,089 78 34 5 117 511 3,749 34 4,294