ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 740 740 740 740
บริหารธุรกิจ 396 396 396 396
บธ.บ.การจัดการ 204 204 204 204
บธ.บ.การตลาด 59 59 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 133 133 133 133
บัญชี 274 274 274 274
บช.บ.การบัญชี 274 274 274 274
ศิลปศาสตร์ 70 70 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 70 70 70 70
รวมทั้งหมด 740 740 740 740