ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 95 2,791 2,886 1,512 1,512 248 23 271 95 4,551 23 4,669
บริหารธุรกิจ 44 1,772 1,816 1,003 1,003 177 23 200 44 2,952 23 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 42 42 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 237 237 237 237
บธ.บ.การจัดการ 478 478 301 301 31 31 810 810
บธ.บ.การตลาด 399 399 336 336 111 111 846 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 265 265 183 183 448 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 393 393 183 183 35 35 611 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 51 605 656 329 329 37 37 51 971 1,022
ปวส.การบัญชี 51 51 51 51
บช.บ.การบัญชี 605 605 329 329 37 37 971 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 399 399 180 180 34 34 613 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 280 280 123 123 403 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 119 119 57 57 34 34 210 210
รวมทั้งหมด 95 2,791 2,886 1,512 1,512 248 23 271 95 4,551 23 4,669