ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 54 491 8 553 2 2 1 1 54 491 11 556
พืชศาสตร์ 13 180 4 197 1 1 13 180 5 198
ปวส.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 46 46 46 46
วท.บ.พืชศาสตร์ 134 134 134 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 35 217 252 35 217 252
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 22 22 22
ปวส.ประมง 13 13 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 158 158 158 158
วท.บ.ประมง 59 59 59 59
อุตสาหกรรมเกษตร 6 94 4 104 2 2 6 94 6 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 71 71 71 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 23 23 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 54 491 8 553 2 2 1 1 54 491 11 556