ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 54 491 8 553 2 2 1 1 54 491 11 556
พืชศาสตร์ 13 180 4 197 1 1 13 180 5 198
ปวส.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 134 134 134 134
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 46 46 46 46
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 35 217 252 35 217 252
ปวส.ประมง 13 13 13 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 22 22 22
วท.บ.ประมง 59 59 59 59
วท.บ.สัตวศาสตร์ 158 158 158 158
อุตสาหกรรมเกษตร 6 94 4 104 2 2 6 94 6 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 23 23 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 71 71 71 71
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 54 491 8 553 2 2 1 1 54 491 11 556