ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 18 1,244 1,262 15 15 28 28 18 1,287 1,305
บริหารธุรกิจ 16 584 600 15 15 28 28 16 627 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 13 13
บธ.บ.การจัดการ 206 206 8 8 6 6 220 220
บธ.บ.การตลาด 173 173 173 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 205 205 7 7 22 22 234 234
บัญชี 2 435 437 2 435 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 435 435 435 435
ศิลปศาสตร์ 225 225 225 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 87 87 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 138 138 138 138
รวมทั้งหมด 18 1,244 1,262 15 15 28 28 18 1,287 1,305