ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 711 1,834 2,545 7 26 33 32 32 718 1,892 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 340 340 9 9 349 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 9 9 65 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 133 133 133 133
วิศวกรรมเครื่องกล 177 274 451 177 274 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 91 91 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 274 274 274 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 252 602 854 32 32 252 634 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 79 79 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 108 108 108 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 283 283 32 32 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 195 195 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 124 124 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 136 349 485 7 2 9 143 351 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 136 136 7 7 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 349 349 2 2 351 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 146 269 415 15 15 146 284 430
ปวส.ช่างโลหะ 67 67 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 269 269 15 15 284 284
รวมทั้งหมด 711 1,834 2,545 7 26 33 32 32 718 1,892 2,610