ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 711 1,834 2,545 7 26 33 32 32 718 1,892 2,610
วิศวกรรมเครื่องกล 177 407 584 177 407 584
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 91 91 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 274 274 274 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 133 133 133 133
วิศวกรรมไฟฟ้า 252 753 1,005 32 32 252 785 1,037
ปวส.ไฟฟ้า 108 108 108 108
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 79 79 79 79
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 195 195 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 283 283 32 32 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 124 124 124 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 136 349 485 7 2 9 143 351 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 136 136 7 7 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 349 349 2 2 351 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 146 325 471 24 24 146 349 495
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 269 269 15 15 284 284
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 9 9 65 65
รวมทั้งหมด 711 1,834 2,545 7 26 33 32 32 718 1,892 2,610