ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 3,530 3,542 1,473 1,473 484 28 512 12 5,487 28 5,527
บริหารธุรกิจ 9 2,277 2,286 977 977 355 28 383 9 3,609 28 3,646
ปวส.การตลาด 9 9 9 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 289 289 289 289
บธ.บ.การจัดการ 669 669 300 300 81 81 1,050 1,050
บธ.บ.การตลาด 492 492 331 331 186 186 1,009 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 353 353 178 178 24 24 555 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 474 474 168 168 64 64 706 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 3 735 738 318 318 72 72 3 1,125 1,128
ปวส.การบัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 735 735 318 318 72 72 1,125 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 503 503 178 178 57 57 738 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 279 279 121 121 400 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 148 148 57 57 57 57 262 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 12 3,530 3,542 1,473 1,473 484 28 512 12 5,487 28 5,527