ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 104 191 295 43 43 104 234 338
วิศวกรรมเครื่องกล 34 50 84 12 12 34 62 96
ปวส.ช่างยนต์ 29 29 29 29
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 38 38 12 12 50 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 39 89 128 24 24 39 113 152
ปวส.ไฟฟ้า 39 39 39 39
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 37 24 24 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 52 83 7 7 31 59 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 31 31 31 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 39 7 7 46 46
รวมทั้งหมด 104 191 295 43 43 104 234 338