ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 279 2,774 10 3,063 585 18 603 125 25 9 159 404 3,384 37 3,825
วิศวกรรมเครื่องกล 76 546 6 628 150 6 156 1 1 76 696 13 785
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 116 116 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 112 112 112 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 31 31 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 299 299 119 119 418 418
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 6 6 1 1 13 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 143 961 4 1,108 257 12 269 64 25 8 97 207 1,243 24 1,474
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 74 74 64 64 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 109 109 36 36 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 169 169 169
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 280 280 108 108 388 388
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 310 310 85 85 25 25 420 420
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 12 12 8 8 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 530 530 89 89 619 619
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 149 149 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 260 260 89 89 349 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 737 797 89 89 61 61 121 826 947
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 61 61 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 120 120 120 120
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 230 230 42 42 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 387 387 46 46 433 433
รวมทั้งหมด 279 2,774 10 3,063 585 18 603 125 25 9 159 404 3,384 37 3,825