ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 2,737 2,738 1,000 1,000 450 28 478 1 4,187 28 4,216
บริหารธุรกิจ 1 1,789 1,790 643 643 333 28 361 1 2,765 28 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 245 245 245 245
บธ.บ.การจัดการ 332 332 165 165 30 30 527 527
บธ.บ.การตลาด 297 297 216 216 101 101 614 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 169 169 132 132 301 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 373 373 130 130 55 55 558 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 373 373 147 147 520 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 557 557 229 229 62 62 848 848
บช.บ.การบัญชี 557 557 229 229 62 62 848 848
ศิลปศาสตร์ 391 391 128 128 55 55 574 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 218 218 72 72 290 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 105 105 56 56 55 55 216 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 1 2,737 2,738 1,000 1,000 450 28 478 1 4,187 28 4,216