ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 160 1,044 1,204 2 2 36 36 160 1,082 1,242
บริหารธุรกิจ 141 616 757 14 14 141 630 771
ปวส.การจัดการ 63 63 63 63
ปวส.การตลาด 43 43 43 43
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 35 35 35
บธ.บ.การจัดการ 231 231 8 8 239 239
บธ.บ.การตลาด 102 102 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 147 147 147 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 136 136 6 6 142 142
บัญชี 19 304 323 2 2 22 22 19 328 347
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 304 304 2 2 22 22 328 328
ศิลปศาสตร์ 124 124 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 77 77 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 160 1,044 1,204 2 2 36 36 160 1,082 1,242