ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 251 51 302 251 51 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 251 251 251 251
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 55 55 55 55
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 141 141 141 141
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 55 55 55 55
สหวิทยาการ 51 51 51 51
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 40 40 40 40
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 10 10 10 10
รวมทั้งหมด 251 51 302 251 51 302